skip to Main Content
Menu
937 419 061 xifra@assessoriaxifra.com |  C/ Sant Joaquim, 62-64, Mataró 08302 (Barcelona)

Entitats sense ànim de lucre

L’aprovació de la Llei de l’Impost de societats confirma que totes les entitats es veuran obligades a presentar aquest impost i, per tant, a fer canvis en la seva gestió en matèria econòmica.

COMPTABILITAT

IMPOST DE SOCIETATS

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Contabilidad partida doble
Impuesto sobre sociedades
Ley de transparencia

La Llei obliga a realitzar una comptabilitat anomenada de la Partida Doble.

En la comptabilitat per partida doble es segueix el principi de meritació, és a dir, la imputació d’ingressos i despeses es fa d’acord amb el corrent real de béns i serveis (quan neixen els drets i les obligacions), amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari (quan s’efectua el pagament o cobrament).

En canvi, en la comptabilitat per partida simple o Llibre de Caixa es segueix el principi de caixa, és a dir, els moviments es comptabilitzen únicament quan modifiquen el saldo dels comptes de tresoreria, entrades i sortides de diners.

NO necessàriament implicarà sempre una despesa econòmica

La pròpia Comptabilitat de la Doble Partida, ens facilita el compliment en la realització de l’Impost de Societats, que si ho gestionem bé no sempre comportarà l’haver de pagar.

Llei de transparència catalana: a qui obliga a les entitats?
D’obligat compliment per a les entitats sense Ànim de Lucre el proper 1 de juliol de 2015.

El concepte transparència a les organitzacions vol dir:

  • La claredat en tot allò que l’organització fa o no fa.
  • La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella conèixer i descobrir el funcionament i identitat de l’entitat.

És important garantir la transparència a les entitats sense ànim de lucre, perquè:

  • Genera confiança, interna i externa.
  • Dóna legitimitat.
  • Ajuda a complir amb la missió de l’entitat.
  • Dóna coherència com a organització.

HO FEM FÀCIL !

Back To Top