skip to Main Content
Menu

AUTÒNOMS I PROFESSIONALS

Orientem a tots els nostres clientes AUTÒNOMS, “Empresaris o Professionals” perquè la relació amb la Hisenda Pùblica sigui la més pràctica i fluida.

Analitzem els diferents règims de tributació, aplicant el règim més avantatjós i estudiant totes les possibles desgravacions.

Realitzem tot tipus d’Informes econòmics-comptables per a la seva presentació a organismes privats i oficials, tant de tipus, a nivell Nacional, Autonòmic o Local.

Truqui’ns o posis en contacte amb nosaltres (e-mail), li facilitarem un informe pràctic i resumit de la conveniència o no de ser un autònom o convertir-se en una societat mercantil (Societat Limitada, Anònima, etc.). I vostè podrà decidir per si mateix o si ho prefereix li assessorarem de forma més personalitzada el més convenient per a vostè.

Autònoms i professionals
FINANÇAMENT

SOCIETATS

Avui en dia la relació de l’empresa amb les entitats bancàries ha sofert un canvi substancial en quant a la documentació a presentar per la petició, renovació o estudi tant de contractes de préstecs, pòliçes de crèdit, contractes de lísings i d’altres. Per això conjuntament amb vostès, preparem una memòria econòmica-empresarial que acompanyada amb els corresponents balanços i documentació oportuna, facilitem de manera natural aquesta relació “Empresa-Entitat Bancària” aconseguint resultats totalment positius.

MEMÒRIES ECONÒMIQUES

Si necessita capitalitzar la prestació d’atur, preparem tota la documentació, Memòria Econòmica, Pla de Viabilitat, Balanços de Pèrdues i Guanys provisional i els certificats corresponents.

ÀMBIT LABORAL

• Gestionem la creació i constitució de Societats, tant civils, mercantils, cooperatives, laborals i d’altres.

• Control i gestió de totes les obligacions formals, tant fiscals, socials i mercantils.

• Informes de les Deduccions i Bonificacions vigents en cada moment (chek list).

• Estudi de les retribucions en espècie.

• Informes Tècnics econòmics-comptables

Entitats
Informes tècnics

INFORMES TÈCNICS

Econòmics-Comptables per la seva presentació a organismes privats i oficials, de tipus Nacionals, Autonòmics o Locals.

Back To Top