Assessoria - Gestoría Xifra de Mataró

quisom

HISENDA

IVA, IRPF, Impost societats, Renda, Certificats


SEGURETAT SOCIAL

Altes - baixes, Contractes laborals, Liquidacions TC1-TC2


GENERALITAT DE CATALUNYA

Gestions i tramitacions


COMPTABILITAT - MERCANTIL

Compatibilitats mercantils, Balanços, Comptes anuals


ASSEGURANCES

Responsabilitat civil, Empresa - pymes, Salud


quisom

L'Assessoria Xifra està integrada per professionals en les diferents àrees de Fiscal, Laboral, Comptable i Mercantil.

Tenim una llarga i dilatada experiència en les relacions amb les Administracions Públiques y estem compromesos amb el Medi Ambient, utilitzant les Noves Tecnologies de la Informació, fet que li permet posar a disposició de tots els seus clients, tota la documentació i liquidacions en format digital, no tenint la necessitat d'imprimir en paper comú la dita documentació i poder tenir-la degudament arxivada i ordenada.

L'Assessoria Xifra per la seva formació té un tracte molt personal i directe amb el client.

quisom

Orientem a tots els nostres clientes AUTÒNOMS, "Empresaris o Professionals" perquè la relació amb la Hisenda Pùblica sigui la més pràctica i fluida.

Analitzem els diferents règims de tributació, aplicant el règim més avantatjós i estudiant totes les possibles desgravacions.

Realitzem tot tipus d'Informes econòmics-comptables per a la seva presentació a organismes privats i oficials, tant de tipus, a nivell Nacional, Autonòmic o Local.

Truqui'ns o posis en contacte amb nosaltres (e-mail), li facilitarem un informe pràctic i resumit de la conveniència o no de ser un autònom o convertir-se en una societat mercantil (Societat Limitada, Anònima, etc.). I vostè podrà decidir per si mateix o si ho prefereix li assessorarem de forma més personalitzada el més convenient per a vostè.

quisom

• Gestionem la creació i constitució de Societats, tant civils, mercantils, cooperatives, laborals i d'altres.

• Control i gestió de totes les obligacions formals, tant fiscals, socials i mercantils.

• Informes de les Deduccions i Bonificacions vigents en cada moment (chek list).

• Estudi de les retribucions en espècie.

• Informes Tècnics econòmics-comptables

quisom

Avui en dia la relació de l'empresa amb les entitats bancàries ha sofert un canvi substancial en quant a la documentació a presentar per la petició, renovació o estudi tant de contractes de préstecs, pòliçes de crèdit, contractes de lísings i d'altres. Per això conjuntament amb vostès, preparem una memòria econòmica-empresarial que acompanyada amb els corresponents balanços i documentació oportuna, facilitem de manera natural aquesta relació "Empresa-Entitat Bancària" aconseguint resultats totalment positius.

MEMÒRIES ECONÒMIQUES

Si necessita capitalitzar la prestació d'atur, preparem tota la documentació, Memòria Econòmica, Pla de Viabilitat, Balanços de Pèrdues i Guanys provisional i els certificats corresponents.

quisom

Econòmics-Comptables per la seva presentació a organismes privats i oficials, de tipus Nacionals, Autonòmics o Locals.

Finançament amb préstecs privats

Et gestionem amb tota serietat i confiança davant NOTARI

Préstecs Privats des de 6.000 € fins a 150.000 €
 • No te importància si estàs aturat.

 • No te importància si no tens una nòmina.

 • No has de justificar els teus ingressos.

 • No te importància si estàs en ASNEF o RAI.

 • No se’t cobra mai per avançat.

 • Sense requisits especials.

 • En còmodes quotes.

PRÉSTECS TAXI

PRÉSTECS TAXI

T’oferim un préstec immediat, per a qualsevol finalitat, tan sols amb la garantia de la Llicencia de Taxi. Sense avaladors, directe i inmediat. Retorn entre 1 i 5 anys com a màxim.
PRÉSTECS PER HERÈNCIES

PRÉSTECS PER HERÈNCIES

Si el principalproblema amb l’herènciaes afrontar les despeses que aquesta provoca, li anticipem el diners en 2 dies. Si ja es propietari d’un habitatge i necessita temps per poder vendre-lali resolem el problema amb tan sols la garantia del mateix habitatge.
REUNIFICACIÓ DE PRÉSTECS

REUNIFICACIÓ DE PRÉSTECS

Si te algun préstec Hipotecari i altres compromisos financers com préstecs i targetes de crèdit, tots ells amb diferents tipus de d’interès, li agrupem tots els préstecs en un sols tipus d’interès per sota d’un crèdit al consum. Pot obtenir tan sols amb la garantia del seu habitatge i en 72 hores el préstec que necessita.
POSIBILITAT D’UNA CARÈNCIA

POSIBILITAT D’UNA CARÈNCIA

Hi ha la possibilitat de que un cop estudiat l'expedient, pugui gaudir d’un període de carència.

Entitats sense ànim de lucre

L’aprovació de la Llei de l’Impost de societats confirma que totes les entitats es veuran obligades a presentar aquest impost i, per tant, a fer canvis en la seva gestió en matèria econòmica.

La Llei obliga a realitzar una comptabilitat anomenada de la Partida Doble.

En la comptabilitat per partida doble es segueix el principi de meritació, és a dir, la imputació d'ingressos i despeses es fa d'acord amb el corrent real de béns i serveis (quan neixen els drets i les obligacions), amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari (quan s'efectua el pagament o cobrament).

En canvi, en la comptabilitat per partida simple o Llibre de Caixa es segueix el principi de caixa, és a dir, els moviments es comptabilitzen únicament quan modifiquen el saldo dels comptes de tresoreria, entrades i sortides de diners.Ho fem fàcil!

NO necessàriament implicarà sempre una despesa econòmica

La pròpia Comptabilitat de la Doble Partida, ens facilita el compliment en la realització de l’Impost de Societats, que si ho gestionem bé no sempre comportarà el tenir que pagar.Ho fem fàcil!

Llei de transparència catalana: a qui obliga a les entitats?

D’obligat compliment per a les entitats sense Ànim de Lucre el proper 1 de juliol de 2015.

El concepte transparència a les organitzacions vol dir:

 • La claredat en tot allò que l’organització fa o no fa.
 • La qualitat que permet a tothom que es relacioni amb ella conèixer i descobrir el funcionament i identitat de l’entitat.

És important garantir la transparència a les entitats sense ànim de lucre, perquè:

 • Genera confiança, interna i externa.
 • Dóna legitimitat.
 • Ajuda a complir amb la missió de l’entitat.
 • Dóna coherència com a organització.


Ho fem fàcil!

Clàusula sòl en les hipoteques

Col•laborem amb el bufet d’advocats de Barcelona

assesoriaxifra

Especialistes en les clàusules abusives de les entitats bancàries


Seguim lluitant contra les clàusules sòl en les Hipoteques a nivell nacional

 • Sentència que anul.la la clàusula sol de Pablo i Ana contra BANCO POPULAR (Barcelona) - Desembre 2014.
 • Sentència que anul.la la clàusula sol de Stefano i Mónica contra CAIXA BANK “La Caixa” (Barcelona) - Novembre 2014.
 • Auto que anul.la la clàusula sol de i indemnitza amb 3.000 euros a Elias i Raquel contra BANKIA (Segovia) - Novembre 2014.
 • Sentència que anul.la la clàusula sol deJosé i Yolanda contra CAIXA BANK “La Caixa” (Madrid) - Novembre 2014.
 • Sentència que anul•la la clàusula sol de Maria contra el BANCO POPULAR (Madrid) - Octubre 2014.
 • Sentència que anul.la la clàusula sol de Beatriz contra CAJA ESPAÑA (Barcelona) - Setembre 2014
 • Sentència que anul.la la clàusula sol de Marcelino contra BANCO POPULAR (Barcelona) - Setembre 2014
 • Sentència que anul.la la clàusula sol de Carlos i Adela contra POPULAR-E (Valencia) - Setembre 2014
Estudi GRATUIT

CONTACTE

Telf 937.419.061

xifra@assessoriaxifra.com

C/ Sant Joaquim, 62-64
08302 - Mataró (Barcelona)